بیمه گذاران

این بخش از سایت جهت دسترسی بیمه گذاران محترم کارگزاری به مشخصات بیمه نامه های خود طراحی شده و به زودی با ارائه شناسه کاربری و پسورد امکان دسترسی شما به بیمه نامه ها فراهم خواهد شد .لذا طراحی و تکمیل این بخش از سایت در دست انجام می باشد .