اين كارگزاري با پيشينه بيش از 15 سال حضور مستمر، فعاليت خود را ابتدا در قالب شخص حقيقي با اخذ مجوز رسمي از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از سال 1379آغاز نموده و در ادامه در قالب شخص حقوقي ادامه فعاليت داده و با دارا بودن مجوز رسمي همكاري از كليه شركت هاي بيمه دولتي و خصوصي به مشتريان خود ارائه خدمات مي نمايد.

اين شركت كارگزاري با به كارگيري كاركنان و كارشناسان مجرب در رشته هاي مختلف بيمه اي، عمده فعاليت تخصصي خود را در زمينه خدمات مشاوره، صدور و پي گيري خسارت بيمه هاي مسئوليت و مهندسي در بين شركت هاي فني و مهندسي و نيز قراردادهاي تكميل درمان در سازمانها، انجمن ها، نهادهاي دولتي و شركت هاي خصوصي متمركز نموده است.

اين كارگزاري از بدو شروع تا بلوغ يك پروژه بيمه اي دوش به دوش بيمه گذاران خود اين اطمينان را به مشتريان خود مي دهد كه راه حلي از هر لحاظ بهينه طراحي و پياده سازي شود و نهايتاً مورد بهره برداري قرار گيرد و در اين مسير با در نظر گرفتن اصول و قوانين بيمه، نگاهي جامع و فراگير توأم با توجه به نيازهاي واقعي سازمان، همواره به دنبال خلق يك راهكار هوشمندانه براي رفع مشكلات با مناسب ترين روش است، اين راهكار با تأكيد ويژه بر موارد زير صورت مي گيرد:

 • حداكثر پوشش بيمه نامه ها از لحاظ جامع بودن بيمه نامه ها
 • حداقل حق بيمه ممكن بر اساس اصول و قوانين بيمه اي و در نظر گرفتن توانگري بيمه گر
 • كارايي مناسب بيمه نامه در زمان بروز خسارت

خدمات قابل ارائه كارگزاري به بيمه گذاران طرف قرارداد به عنوان مشاور امور بيمه اي:

 • طراحي و پياده سازي مديريت يكپارچه بيمه در سازمانها و نهادها
 • بررسي وضعيت موجود بيمه اي
 • شناسايي نيازها و ريسك هاي موجود
 • ارائه مدل پيشنهادي وضعيت بهبود شرايط بيمه اي و پوشش هاي آن
 • تعيين و طراحي بيمه نامه هاي مطلوب با توجه به ريسك هاي موجود و امكان پذيري ايجاد پوشش هاي بيمه اي از بين شركت هاي بيمه
 • طراحي و تنظيم اسناد مناقصه يا استعلام از شركت هاي بيمه
 • نظارت بر اجراي مناقصه و يا استعلام و بررسي كارشناسي مستندات ارائه نرخ و شرايط شركت هاي بيمه و مقايسه هاي فني
 • نظارت بر صدور بيمه نامه ها، با هدف دريافت بيمه نامه فني و مناسب با درخواست
 • نظارت و پي گيري حرفه اي امور اجرايي در طول مدت بيمه نامه ها