دپارتمان صدور

 

در فرایند تعریف شده این کارگزاری از شروع تا اتمام یک پروژه بیمه ای،همراه بیمه گذاران خود این اطمینان را به مشتریان می دهد که راه حلی از هر لحاظ بهینه طراحی و پیاده سازی شود و نهایتاً مورد بهره برداری قرار گیرد و در این مسیر با در نظر گرفتن اصول و قوانین بیمه، نگاهی جامع و فراگیر توأم با توجه به نیازهای واقعی سازمان، همواره به دنبال خلق یک راهکار هوشمندانه برای ایجاد پوشش های بیمه ای  با مناسب ترین روش باشد، این راهکار با تأکید ویژه بر موارد زیر صورت می گیرد:

  • حداکثر پوشش بیمه نامه ها از لحاظ جامع بودن بیمه نامه ها
  • حداقل حق بیمه ممکن بر اساس اصول و قوانین بیمه ای و در نظر گرفتن توانگری بیمه گر
  • کارایی مناسب بیمه نامه در زمان بروز خسارت

 

 

طراحی و صدور بیمه نامه ها:

  • خدمات بیمه تکمیل درمان از مرحله تنظیم تعهدات، مناقصه، انعقاد قرارداد تا اجرا و ارائه خدمات پرداخت خسارت با استقرار کارشناس در محل سازمان
  • مشاوره و تنظیم مفاد بیمه نامه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان در رشته های فعالیت تخصصی شرکت های فنی مهندسی و سازمان ها با توجه به نوع کار و ریسک های پروژه ها
  • تنظیم بیمه نامه های مهندسی اعم از تمام خطر پیمانکاری، نصب، ماشین آلات مهندسی و تجهیزات الکترونیکی بویژه در شرکت های فنی و مهندسی و فعال در پروژه های عمرانی از مرحله حمل تا نصب در محل پروژه ها
  • طراحی و ارائه بیمه نامه های سنوات کارکنان سازمانها و نهادها به عنوان طرحی جدید در حمایت از منابع انسانی شاغل در شرکت ها و سازمان ها
  • طراحی و ارائه بیمه نامه های عمر و حوادث گروهی کارکنان سازمانها
  • ارائه طرح های متنوع بیمه عمر و سرمایه گذاری از بین شرکت های بیمه متناسب با شرایط بیمه گذاران
  • شناسایی ریسک های اموال و ایجاد بیمه نامه های حریق و خطرات تبعی آن