دپارتمان خسارت

از جمله مهم ترین خدمات ویژه این کارگزاری به بیمه گذاران طرف قرارداد خود، همراهی و پشتیبانی در مواقع خسارت می باشد که سند افتخار این کارگزاری ایجاد سیستم اداری پشتییبانی خسارت از مرحله تشکیل پرونده تا تسویه خسارت زیاندیدگان یا بیمه گذاران طرف قرارداد خود می باشد. این همراهی با هدف تسهیل و تسریع در روندپرونده های خسارت بگونه ای انجام می شود که تا حد امکان نیاز به حضور بیمه گذار در شرکت بیمه نبوده و کارگزاری به عنوان نماینده بیمه گذار کلیه اقدامات اداری را نزد شرکت بیمه به انجام می رساند.

همچنین در خصوص قراردادهای تکمیل درمان، خدمات پشتیبانی را با استقرار کارشناسان خسارت درمان خود در محل سازمانها و شرکت های طرف قرارداد، کلیه خدمات خسارت بیمه گر را، از جمع آوری مدارک تا پرداخت خسارت ها و صدور معرفی نامه ها بگونه ای ارائه می نماید که نیاز به مراجعه بیمه شدگان به شرکت بیمه گر نمی باشد.